Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu
„Pro Europa Viadrina”

Działania informacyjno – promocyjne w ramach Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020.

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Partnerzy projektu zobowiązani są do informowania opinii publicznej o projektach wspieranych w ramach Programu oraz do przeprowadzania działań informacyjno-komunikacyjnych. Niezasto-sowanie się do tego obowiązku może skutkować redukcją kwoty dofinansowania.


1. Zakres działań informacyjno-promocyjnych


Wszystkie działania informacyjne i komunikacyjne partnerów projektu muszą zawierać informację o otrzymaniu wsparcia z EFRR i Programu, publikowaną w następujący sposób:


a) symbol UE oraz odwołanie do Unii Europejskiej (zawsze w pełnym brzmieniu),

b) odwołanie do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

c) logo Programu


Symbol UE (symbol flagi) oraz logo Programu muszą mieć zawsze tę samą wielkość. W przypadku używania innych logotypów, symbol UE musi mieć co najmniej taką samą wysokość lub szerokość jak największe z pozostałych użytych logo.
Symbol UE i logo Programu należy umieszczać na stronach internetowych partnerów projektu w wersji kolorowej. We wszystkich innych mediach należy je drukować również w kolorze, reprodukcja czarno-biała jest dopuszczalna wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. Zarówno symbol UE, jak i logo Programu należy umieszczać wyraźnie widoczne, w sposób zwracający uwagę. Rozmieszczenie i wielkość są powiązane z wymiarami użytego materiału lub dokumentu. Małe artykuły promocyjne muszą zawierać jedynie symbol UE i logo Programu.
Jeżeli działanie informacyjne dotyczy jednego lub kilku projektów dofinansowanych z więcej niż jednego funduszu, odniesienie do EFRR może zostać zastąpione odniesieniem do EFSI (Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych).
Jako informację o wspólnotowej wartości dodanej Programu należy stosować sformułowanie:


„Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony / Barrieren reduzieren – gemeinsame Stärken nutzen”
Symbol UE i logo programu należy pobrać ze strony internetowej Programu.


2. Działania informacyjno-promocyjne podczas realizacji projektu


a) Strona internetowa
Jeżeli partner projektu posiada witrynę sieci Web, musi na niej zamieścić krótki opis projektu włącznie z celami i oczekiwanymi rezultatami. Należy podkreślić pomoc finansową ze strony Unii Europejskiej. Symbol UE, odwołanie do Unii Europejskiej, do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego orazi logo Programu muszą być widoczne bezpośrednio po wywołaniu strony na ekranie urządzenia cyfrowego, bez konieczności przewijania w dół strony przez użytkownika. Przestrzeganie tego obowiązku musi być udokumentowane (np. poprzez zrzut ekranu) i podlega kontroli.
b) Tablica informacyjna
W przypadku przedsięwzięć w zakresie infrastruktury lub prac budowlanych o całkowitym wsparciu publicznym przekraczającym kwotę 500 000 EUR należy w dobrze widocznym miejscu umieścić na czas budowy tablicę informacyjną. Symbol UE, odwołanie do Unii Europejskiej, do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz logo Programu, a także tytuł i cel główny projektu muszą zajmować co najmniej 25% tablicy. Wzór tablicy informacyjnej jest dostępny na stronie internetowej Programu. Kontrola przestrzegania powyższych postanowień odbywa się w ramach raportowania poprzez przedstawienie zdjęcia tablicy.
c) Plakat A3
W przypadku projektów nieobjętych postanowieniami punkt b) należy umieścić plakat z tytułem projektu (minimalny rozmiar: A3) oraz informacjami dotyczącymi wsparcia finansowego z Unii Europejskiej i Programu zgodnie z punktem 1, w miejscu dobrze widocznym dla ogółu społeczeństwa, takim jak wejście do budynku. W razie udziału w targach dobrze widoczna informacja o finansowaniu z EFRR w ramach Programu musi zostać umieszczona na stoisku targowym. Kontrola przestrzegania powyższych postanowień odbywa się w ramach raportowania poprzez przedstawienie zdjęcia plakatu.
d) Informacje dla uczestników
Partner projektu zapewnia, że wszystkie osoby uczestniczące w projekcie (także pracownicy projektu) otrzymają informację o finansowaniu z EFRR. Dotyczy to na przykład imprez, seminariów, targów, finansowania kosztów osobowych itp.
Każdy dokument dotyczący realizacji projektu, który jest podawany do wiadomości publicznej lub jest wykorzystywany przez uczestników, w tym wszelkie zaświadczenia o uczestnictwie lub inne certyfikaty, zawierają informację o wsparciu finansowym z Unii Europejskiej i Programu zgodnie z punktem 1.
Jeżeli są to pisma drukowane wyłącznie w wersji czarno-białej, to zarówno symbol UE jak i logo Programu mogą być użyte w wersji czarno-białej.


3. Działania informacyjno-promocyjne po zakończeniu projektu


W przypadku przedsięwzięć w zakresie infrastruktury lub prac budowlanych bądź nabycia przed-miotów, dla których wartość wsparcia publicznego przekracza kwotę 500.000 EUR należy najpóźniej trzy miesiące po zakończeniu okresu realizacji projektu umieścić w dobrze widocznym miejscu i na stałe tablicę pamiątkową. Symbol UE, odwołanie do Unii Europejskiej, do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz logo Programu, a także tytuł i cel główny projektu muszą zajmować co najmniej 25% tablicy.
Kontrola przestrzegania powyższych postanowień odbywa się w ramach raportu końcowego po-przez przedstawienie zdjęcia tablicy.


4. PR dla projektu objętego wsparciem


Każda forma PR dla projektów współfinansowanych ze środków EFRR jest mile widziana! Mogą to być różnego rodzaju media, np. broszury, ulotki, plakaty, ogłoszenia, bazy danych, strony internetowe, reklamy telewizyjne, wideo, prezentacje itp.
W ramach działań informacyjnych i komunikacyjnych konieczne jest zawarcie informacji o udziale Unii Europejskiej oraz o otrzymaniu dofinansowania z Programu wraz z hasłem programu „Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony / Barrieren reduzieren – gemeinsame Stärken nutzen”.
W komunikatach prasowych na temat projektów współfinansowanych ze środków EFRR należy informować o partycypacji finansowej Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Sama informacja o „środkach UE” jest niewystarczająca.

 

NazwaDataRozmiar
interreg_va_stopka.zip

Przykładowa stopka

2017-03-02119.48 KB
 • Kontakt
  Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina"

  ul. Władysława Łokietka 22
  PL-66-400 Gorzów Wlkp.
  Tel.: (+48) 095 / 735 84 47
  Fax: (+48) 095 / 735 84 61
  info@euroregion-viadrina.pl
  www.euroregion-viadrina.pl

   
  Biuro w Niemczech:

  Mittlere Oder e.V.

  Holzmarkt 7
  D-15230 Frankfurt (Oder)
  Tel.: (+49) 0335/ 66 594 -0
  Fax: (+49) 0335/ 66 594 -20
  info@euroregion-viadrina.eu
  www.euroregion-viadrina.de

 • Google Translate
 • Mapa

 • Newsletter

  Zapisz się do Newsletter i bądź na bieżąco z nowościami w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA

 • Euroregion PRO EUROPA VIADRINA