Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu
„Pro Europa Viadrina”

Otwarcie naboru dla Funduszu Małych Projektów Interreg VA

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
Zaproszenie do składania wniosków na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) dla Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna
 
Stowarzyszenie Gmin Polskich  Euroregionu „Pro Europa Viadrina"ogłasza nabór projektów w terminie od 12.12.2016 r. do 03.02.2017 r. o charakterze transgranicznym realizowanych we współpracy z partnerem niemieckim zgodnie z: 
 
Osią Priorytetową IV. – Integracja mieszkańców i współpraca administracji
Celem szczegółowym 6 – Wzmocnienie transgranicznej współpracy instytucji i obywateli we wszystkich aspektach życia publicznego.
 
Nabór skierowany jest dla projektów, których termin zakończenia przypada do 30.06.2017 r.
 
Dofinasowanie z EFRR wynosi 85% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.
Wysokość dofinansowania projektu:
 • maks. 15.000 EUR
 • maks. 25.000 EUR dla projektów, które mają szczególne znaczenie dla współpracy polsko-niemieckiej na obszarze wsparcia. 

Budżet całkowity małego projektu nie może przekroczyć kwoty 35.000 EUR, co oznacza, że nie będą finansowane duże wydarzenia, których całkowite koszty przekraczają 35.000 EUR.

Euroregion PRO EUROPA VIADRINA będzie starał się o pozyskanie dla każdego beneficjenta środków z budżetu państwa w wysokości 5% kosztów kwalifikowalnych.
 
Realizacja projektów w dziedzinach: kultura i dziedzictwo kulturowe, sport, turystyka, oświata i kształcenie, opieka zdrowotna i sprawy socjalne, gospodarka i nauka, ochrona środowiska i ekologia, współpraca administracji publicznej, energia i ochrona środowiska.
 
Uprawnieni beneficjenci:
 • jednostki samorządu terytorialnego/komunalnego (województwo, powiaty, gminy, miasta), ich zrzeszenia, związki i instytucje im podległe
 • europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej
 • organy administracji rządowej/landowej i instytucje im podległe
 • zarządzający i administrujący wielkoprzestrzennymi obszarami chronionymi takimi jak parki narodowe, przyrodnicze i krajobrazowe oraz rezerwaty biosfery
 • państwowe gospodarstwa leśne i ich jednostki organizacyjne
 • podmioty prowadzące placówki edukacyjne, kształcenia zawodowego i dokształcania
 • instytucje aktywizacji gospodarczej/placówki wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjność, np. izby
 • placówki naukowe
 • euroregiony
 • instytucje kultury
 • instytucje sportowe
 • podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia i jednostki systemu ratownictwa medycznego
 • osoby prawne pożytku publicznego, np. fundacje, stowarzyszenia
 • organizacje pozarządowe, np. związki zawodowe, organizacje ochrony środowiska i zajmujące się sprawami społecznymi.

Z kręgu beneficjentów nie wyklucza się tych większych przedsiębiorstw, które prowadzą działalność np. w obszarze publicznej opieki zdrowotnej lub publiczne przedsiębiorstwa transportowe, czy też działających w innych obszarach usług publicznych. Z uwagi na publiczny charakter takiego przedsiębiorstwa, sektor publiczny powinien posiadać w nim więcej niż 50% nominalnego kapitału lub prawa głosu. W każdym przypadku należy przestrzegać przepisów pomocy publicznej UE.

Wnioski muszą być składane przed rozpoczęciem małego projektu. Mały projekt może się rozpocząć najwcześniej w dniu zarejestrowania wniosku, jednak do momentu podpisania umowy, projekt realizowany jest na własne ryzyko wnioskodawcy.

Szczegółowe uregulowania dotyczące procedur oraz zasad dofinasowania znajdują się w Wytycznych dla Funduszu Małych Projektów (FMP), które wraz z niezbędnymi dokumentami dostępne są na stronie internetowej Euroregionu: www.euroregion-viadrina.pl

Wnioski należy składać w wersji papierowej. 
Właściwym biurem dla Wnioskodawców z siedzibą w powiatach: gorzowskim, międzyrzeckim, słubickim, strzelecko – drezdeneckim, sulęcińskim ( z wyłączeniem gminy Torzym) oraz w mieście Gorzów Wlkp. jest biuro: 

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina”
ul. Nowa 5
66- 400 Gorzów Wlkp.
Tel: 095 735 84 47, fax: 735 84 61; e – mail: info@euroregion-viadrina.pl
 • Kontakt
  Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina"

  ul. Władysława Łokietka 22
  PL-66-400 Gorzów Wlkp.
  Tel.: (+48) 095 / 735 84 47
  Fax: (+48) 095 / 735 84 61
  info@euroregion-viadrina.pl
  www.euroregion-viadrina.pl

   
  Biuro w Niemczech:

  Mittlere Oder e.V.

  Holzmarkt 7
  D-15230 Frankfurt (Oder)
  Tel.: (+49) 0335/ 66 594 -0
  Fax: (+49) 0335/ 66 594 -20
  info@euroregion-viadrina.eu
  www.euroregion-viadrina.de

 • Google Translate
 • Mapa

 • Newsletter

  Zapisz się do Newsletter i bądź na bieżąco z nowościami w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA

 • Euroregion PRO EUROPA VIADRINA