Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu
„Pro Europa Viadrina”

DIALOG

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

 

Tytuł Projektu: DIALOG 2.0

Partner wiodący: Mittlere Oder e.V. Euroregion PRO EUROPA VIADRINA

Partnerzy projektu:  Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA, Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion “Sprewa – Nysa – Bóbr”,  Euroregion Spree – Neiße Bober” e.V.

Cel projektu: ukierunkowanie platformy DIALOGu, umożliwiające poprawę współpracy instytucji i obywateli na obszarze wsparcia z następującymi celami podporządkowanymi:

- poprawa stanu wiedzy/kompetencji obywateli i multiplikatorów w instytucjach działających transgranicznie we wszystkich obszarach społecznych,

- niwelowanie barier, wykorzystywanie potencjałów współpracy transgranicznej, stwierdzonych w obszarach EDUKACJA i ZDROWIE.

Grupa docelowa: bezpośrednio – liderzy współpracy transgranicznej działający m.in. w administracji publicznej, szkołach, organizacjach pozarządowych i innych instytucjach non-profit. Pośrednio – polscy i niemieccy mieszkańcy całego obszaru wsparcia.

Rezultaty:

 • zaangażowane w projekt instytucje transgraniczne, multiplikatorzy: 200
 • sprawozdania grup roboczych: 2
 • warsztaty, konferencje, wyjazdy, szkolenia: 41
 • publikacja fachowa: 2
 • kursy językowe: 24

Okres realizacji: 1.08.2020 – 30.09.2022

Kwota dofinasowania: 999.300,44 Euro

Główne założenia:

W ramach projektu równolegle działania odbywały będą się w następujących obszarach działań:

 1. Komunikacja bez Granic

Zostały zaplanowane następujące działania:

- kursy językowe (j. polski i niemiecki) dla przedstawicieli i wolontariuszy działających w instytucjach transgranicznych, dla pracowników euroregionów,

- warsztaty tematyczne na temat: bezpieczeństwa granicznego, porównanie struktur przedsiębiorstw komunalnych, poprawa kompetencji interkulturowych,

- wizyty studyjne w europejskich obszarach granicznych (zapoznanie się ze strukturami administracyjnymi, różnicami kulturowymi, projektami dobrych praktyk)

- stworzenie publikacji z wskazówkami dla PL i DE instytucji i obywateli,

 1. Działanie bez Granic

ZDROWIE - działania Grupy Zdrowie obejmowały będą:

- posiedzenia i warsztaty eksperckie,

- przeprowadzenie tematycznych konferencji

- wizyty studyjne do obszarów granicznych EU (zapoznanie się z projektem dobrych praktyk w tematyce ochrony zdrowia),

- dwujęzyczna ulotka z informacjami o wsparciu medycznym na pograniczu,

- raport końcowy (studium projektowe część II).

EDUKACJA – działania Grupy Edukacja obejmowały będą:

- portret szkoły w geoportalu (D, PL, EN),

- warsztaty eksperckie,

- wizyty studyjne do innych europejskich obszarów granicznych,

- pogłębienie założeń dla grupy docelowej przedszkole/szkoła w ramach studium wykonalności,

- raport końcowy i konferencja.

EDUKACJA DLA ZDROWIA – ten obszar działań skierowany do dzieci. Działania w tym obszarze obejmowały będą warsztaty zdrowego odżywiania i akcje m.in. pełnowartościowe drugie śniadanie dla polskich i niemieckich uczniów w wybranych szkołach podstawowych.

 1. Promocja bez granic

W ramach tego filaru realizowane będą wspólne działania promujące projekt i jego rezultaty oraz mające na celu poprawę znajomości i wiedzy o obszarze wsparcia np. : informacje o projektach na stronach internetowych partnerów, kalendarz imprez Euroregionów, rozmaite materiały promocyjne, promocja w mediach, współdziałanie przy innych działaniach promocyjnych, udział w wydarzeniach promocyjno-informacyjnych po obu stronach granicy w celu przedstawienia i promocji efektów projektu.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tytuł Projektu: DIALOG

Partner wiodący: Mittlere Oder e.V. Euroregion PRO EUROPA VIADRINA

Partnerzy projektu: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina”, Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion „Sprewa – Nysa – Bóbr”, Euroregion Spree – Neiße Bober” e.V.

Cel projektu: transgraniczny DIALOG pomiędzy instytucjami oraz organizacjami współpracy polsko-niemieckiej na pograniczu brandenbursko-lubuskim, jak również kwalifikowanie oraz uwrażliwienie i dokształcanie osób z Polski i Niemiec, zajmujących się w swoich instytucjach na co dzień współpracą i tematyką transgraniczną.

Rezultaty:

 • liczba współpracujących instytucji: 76
 • utworzenie tematycznych grup roboczych: 2
 • ilość organizowanych kursów językowych: 22
 • posiedzenia grup roboczych, posiedzenia grupy projektowej, konferencje tematyczne, warsztaty, treningi interkulturowe, seminaria: 76
 • uczestnictwo w wydarzeniach promocyjnych: 32

Okres realizacji: 01.03.2017– 28.02.2020

Kwota dofinansowania EFFR: 1.095.222,47 EUR

Główne założenia: Projekt składa się z 3 filarów merytorycznych, w ramach których działania realizowane będą równolegle i w uzgodnieniu przez wszystkich partnerów projektu przez cały okres jego realizacji:

 1. KOMUNIKACJA BEZ GRANIC:

  W ramach tego filaru realizowane będą działania mające na celu polepszenie wzajemnego zrozumienia się oraz poprawę lepszej znajomości funkcjonowania odpowiednich instytucji i organizacji po drugiej stronie granicy z     uwzględnieniem ich zadań oraz zakresu kompetencji. Przewidziane ku temu działania to warsztaty i treningi interkulturowe oraz seminaria przybliżające kompetencje i sposoby funkcjonowania instytucji w kraju sąsiada.     Przeprowadzone zostaną również działania mające wspomagać bądź umożliwić prowadzenie bezpośredniej komunikacji pomiędzy współpracującymi podmiotami z Lubuskiego i Brandenburgii. W tym celu przewidziane są     kursy i szkolenia językowe o różnym poziomie trudności.
 1. DZIAŁANIE BEZ GRANIC:

  Prowadzone będą działania, mające na celu analizę i rozwiązania konkretnych obszarów działania pogranicza lubusko – brandenburskiego. W ramach tego filaru partnerzy projektu zajmą się dwoma tematami:

  a) KSZTAŁCENIE + KSZTAŁCENIE USTAWICZNE – Euroregion PRO EUROPA VIADRINA
  b) OCHRONA ZDROWIA – Euroregion „Sprewa – Nysa – Bóbr” 

  Każdy z tematów będzie przedmiotem prac jednej z dwóch Grup Roboczych i zostanie w niej szczegółowo opracowany z aktywnym włączeniem ekspertów oraz nieformalnych partnerów kooperujących. W ramach przeprowadzonych prac należy określić status quo, skonkretyzować założenia, działania oraz wyciągnąć wnioski dla współpracy strukturalnej i instytucjonalnej dla całego obszaru projektu. Przewidziane w tym filarze działania to: regularne posiedzenie Grup Roboczych, regularne posiedzenie Grupy Projektowej w celu wymiany informacji i uzgadniania wspólnych działań w ramach projektu, cykl warsztatów tematycznych, wizyty studyjne, prezentacja rezultatów.

 2. PROMOCJA BEZ GRANIC:

  W ramach tego filaru realizowane będą wspólne działania promujące projekt i jego rezultaty oraz mające na celu poprawę znajomości i wiedzy o obszarze wsparcia np. : informacje o projektach na stronach internetowych       partnerów, kalendarz imprez Euroregionów, rozmaite materiały promocyjne, promocja w mediach, współdziałanie przy innych działaniach promocyjnych, udział w wydarzeniach promocyjno–informacyjnych po obu stronach   granicy w celu przedstawienia i promocji efektów projektu.

 

 • Euroregion
  • Historia

   Euroregion – znany w całej Europie jako Europaregion lub Euroregio – jest określeniem regionów przekraczających granice państw w...

  • O Euroregionie

   Euroregion PRO EUROPA VIADRINA jest jednym z czterech euroregionów leżących wzdłuż granicy polsko-niemieckiej. Sąsiaduje on...

  • Cele

   Nasz praca ma integrować, inicjować, wspierać oraz finansować wspólny rozwój polsko-niemieckiego pogranicza na różnych płaszczyznach....

  • Struktura

   Euroregion PRO EUROPA VIADRINA jako organizacja transgraniczna nie posiada własnej osobowości prawnej i potrzebuje po każdej...

  • Członkowie

   Podmiotem Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA po stronie niemieckiej jest stowarzyszenie Mittlere Oder e.V. z siedziba we Frankfurcie nad Odra a po...

  • Projekty własne

   Projekty zrealizowane przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa...

  • Dokumenty do pobrania

 • Dialog
 • Mapa

 • Google Translate
 • Newsletter

  Zapisz się do Newsletter i bądź na bieżąco z nowościami w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA

 • Euroregion PRO EUROPA VIADRINA