Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu
„Pro Europa Viadrina”

Pomoc Publiczna

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Pomoc publiczna art. 107

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX%3A12008E107 


Zawiadomienie Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa

2016/C 262/01 Zawiadomienie Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.


Ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu


Pomoc de-minimis

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis


Pomoc de-minimis dla przedsiębiorstw wykonujących usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym


Decyzja Komisji dot. pomocy państwa w przypadku usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym

DECYZJA KOMISJI z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usługświadczonych w ogólnym interesie gospodarczym


Przewodnik KE dot. usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym

DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI Przewodnik dotyczący stosowania przepisów prawa Unii Europejskiej z zakresu pomocy państwa, zamówień publicznych i rynku wewnętrzego do usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, w szczególności do usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym


Definicja MŚP

Poradnik dla użytkowników dotyczący definicji MŚP


Informacje Komisji Europejskiej dot. Pomocy Publicznej:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/legislation.html 

 

Prezentacja pomoc publiczna 

Pomoc publiczna 

 

 

  • Newsletter

    Zapisz się do Newsletter i bądź na bieżąco z nowościami w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA

  • Euroregion PRO EUROPA VIADRINA