Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu
„Pro Europa Viadrina”

Zapytanie ofertowe: Przygotowanie i przeprowadzenie cyklu warsztatów oraz opracowanie publikacji zakresu komunikacji polsko-niemieckiej.

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” poszukuje wykonawcy do następującej usługi:

 

Przygotowanie i przeprowadzenie cyklu warsztatów oraz opracowanie publikacji zakresu komunikacji polsko-niemieckiej.

 

Ogłoszenie jest również upublicznione na portalu „Baza konkurencyjności”

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/24708

 

Usługa polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu cyklu 8 warsztatów z zakresu komunikacji polsko-niemieckiej dla liderów współpracy transgranicznej: pracowników administracji, wolontariuszy, obywateli oraz opracowanie broszury-publikacji z praktycznymi wskazówkami dla polskich i niemieckich instytucji i obywateli dotyczących współpracy (z uwzględnieniem rezultatów i efektów warsztatów).

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu DIALOG 2.0 dofinansowanego z Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Opis Przedmiotu Zamówienia,

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Wzór umowy.


Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wszystkimi zasadami bezpieczeństwa związanymi z pandemią Koronawirus SARS-CoV-2.


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.


Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30 kwietnia 2022 r.


WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę, potencjał techniczny, osobowy i finansowy do wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej w następującym zakresie:

- wykonali w sposób należyty w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie usługi polegające na realizacji szkoleń/warsztatów w tematyce interkulturowości polsko-niemieckiej,

- opracowali przynajmniej dwa artykuły/publikacje w tematyce współpracy polsko-niemieckiej.


WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobligowani są do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem Wykonawców.

- Wszystkie zapisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

 

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowią:

Cena – 70%

Jakość – 20%

Doświadczenie osób – 10%


Ocena ofert:

Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następujących zasad:

Cena (C) – ocenie zostanie poddana łączna cena brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia obliczona przez Wykonawcę, podana w Formularzu oferty. Oferta o najniższej cenie uzyska największą ilość punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej. Liczba punktów, którą można uzyskać zostanie obliczona wg następującego wzoru:

C= Cn/Cb x 70

gdzie:  

C – ilość punktów przyznana badanej ofercie wg kryterium „cena”

Cn – najniższa cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia spośród ofert niepodlegających odrzuceniu

Cb – cena brutto badanej oferty

 

Jakość (J) – ocenie zostaną poddane załączone do oferty:

 1. a)    Planowany scenariusz przeprowadzenia 6 warsztatów dla pracowników administracji, wolontariuszy, przedstawicieli organizacji pozarządowych bądź innych instytucji współpracujących lub zamierzających podjąć współpracę polsko-niemiecką;
 2. b)    Planowany scenariusz przeprowadzenia 2 warsztatów dla instytucji ukierunkowanych na współpracę polsko-niemiecką;
 3. c)    Opis zaoferowanych form zrealizowania planowanej treści w przypadku braku możliwości przeprowadzenia stacjonarnych warsztatów w związku z sytuacją epidemiologiczną;
 4. d)    Koncepcja opracowania publikacji, np. poprzez wskazanie rozdziałów/spisu treści z bardzo zwięzłym określeniem ich zawartości;

 

Doświadczenie osób (D) – ocenie zostanie poddane doświadczenie osób wskazanych do bezpośredniej realizacji usługi.

Wykonawca w Wykazie osób załączonym do oferty wskaże osoby (maksimum 3 osoby) do bezpośredniej realizacji usługi oraz określi ich doświadczenie.

 

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała najwyższą sumę punktów.

Jeżeli dwóch lub więcej wykonawców uzyska taką samą ilość punktów, do realizacji zamówienia wybrany zostanie ten spośród nich, który zaoferował niższą cenę, a jeśli i te ceny będą takie same, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków, dokładny opis sposobu oceny ofert znajduje się w załączonym Zapytaniu ofertowym.

 

Niniejsze zamówienie nie może być udzielone osobom ani podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Beneficjentem/Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem/Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta/Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta/Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W przypadku złożenia oferty przez osobę/podmiot spełniający przesłanki określone w punktach

a-d, zostanie on wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

NazwaDataRozmiar
zapytanie_ofertowe.pdf

Zapytanie ofertowe

2020-12-30248.63 KB
zapytanie_ofertowe_-_zal_1_-_opz.pdf

Zapytanie ofertowe - zał. 1 - OPZ

2020-12-30613.42 KB
zapytanie_ofertowe_-_zal_2_-_wzor_umowy.pdf

Zapytanie ofertowe - zał. 2 - Wzór umowy

2020-12-30763.58 KB
zapytanie_ofertowe_-_zal_3_-_formularz_ofertowy.docx

Zapytanie ofertowe - zał. 3 - Formularz ofertowy

2020-12-30414.65 KB
zapytanie_ofertowe_-_zal_4_-_oswiadczenie_o_braku_powiazan.docx

Zapytanie ofertowe - zał. 4 - Oświadczenie o braku powiazań

2020-12-30410.27 KB
zapytanie_ofertowe_-_zal_5_-_wykaz_wykonanych_uslug.docx

Zapytanie ofertowe - zał. 5 - Wykaz wykonanych usług

2020-12-30410.83 KB
zapytanie_ofertowe_-_zal_6_-_wykaz_osob.docx

Zapytanie ofertowe - zał. 6 - Wykaz osób

2020-12-30410.31 KB
 • Mapa

 • Google Translate
 • Newsletter

  Zapisz się do Newsletter i bądź na bieżąco z nowościami w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA

 • Euroregion PRO EUROPA VIADRINA